Verslag VvG Regio Oost op bezoek bij Waterfront Harderwijk

24-09-2014

Op 24 september vond de jaarlijkse bijeenkomst van de VvG regio OOST plaats waarbij we met 35 deelnemers te gast waren bij projectbureau Waterfront van de gemeente Harderwijk. Het Waterfront bestaat uit een omvangrijke (ruim 100 hectare) herontwikkeling van de oeverlijn van Harderwijk. Het thema van de bijeenkomst stond in het teken van het omgaan met gebiedsontwikkeling in crisistijd.

Na een lunch en welkomstwoord van voorzitter Ab Ebbekink ging het inhoudelijke programma van start. Wethouder Teeninga nam ons in zijn toespraak mee in de huidige stand van zaken, de verschillende opgaven van het Waterfront en de bestuurlijke dilemma’s die zich afspeelden tijdens de crisis. Waterfront bestaat uit de verplaatsing van een watergebonden bedrijventerrein en de transformatie van het oude (asbestverontreinigde) industrieterrein naar een hoogwaardige woonlocatie met 1.400 woningen, direct gelegen aan de binnenstad en open vaarwater. Verder veranderen de grote parkeervelden op de boulevard rondom het Dolfinarium in water, waarmee de historische relatie met de Hanzestad aan het water wordt hersteld. Daarnaast zorgen de verbeterde bereikbaarheid en nieuwe parkeervoorzieningen, zoals twee parkeergarages en een overloopterrein, voor een versterking van de toeristische centrumfunctie.

Om het Waterfront te realiseren, is actieve grondpolitiek gevoerd. Vooruitlopend op opbrengsten, zijn grote investeringen gedaan, zoals landaanwinning van een nieuw watergebonden bedrijventerrein en schadeloosstelling van bedrijven. De wethouder nam ons mee in de periode waarbij de stad aan de vooravond stond van grote investeringen op de schaal van Harderwijk (46.000 inwoners) en de crisisperiode die hierop volgde. Er vonden grote afwaarderingen plaats zonder dat dit heeft geresulteerd in extra bezuinigingen voor de gemeente. Interessant was om te horen hoe politiek en maatschappelijk draagvlak is behouden in deze periode en hoe de programmatische afstemming op stadsniveau heeft plaatsgevonden.

Projectdirecteur Frank Brouwer ging vervolgens in op het omgaan met marktpartijen zoals het Dolfinarium en de ontwikkelende partijen, die een deel van het gebied in concessie ontwikkelen. Door dalende woningbouwprijzen kwam het project onder druk te staan, waardoor aanpassingen van het project noodzakelijk waren. Frank nam ons mee op welke wijze de gemeente heeft geacteerd in deze periode en de ervaringen die zijn opgedaan. Het resultaat is dat, ondanks de crisis, continue is doorontwikkeld aan het project zonder geweld te doen aan de oorspronkelijke opzet en kwaliteit. Op dit moment zijn de eerste woningen verkocht en worden binnenkort gebouwd.

Daarna heb ik (planeconoom Waterfront) jullie een inkijk gegeven in de grondexploitatie. Ik ben ingegaan op de crisisperiode waarbij maatregelen zijn getroffen in de stedenbouwkundige opzet door een stedenbouwkundige herijking. Tijdens de crisis werd duidelijk dat het behalen van de geraamde grondwaardes niet realistisch waren. Dit vereiste naast afwaardering van gronden ook een andere stedenbouwkundige opzet met meer kwaliteit door toevoeging van water, minder dure parkeeroplossingen en een flexibel te ontwikkelen opzet. Het proces met voorbeelden van deze opgave en intensieve afstemming met raad is toegelicht met als uitkomst een gedragen plan.

Aan de hand van het voorbeeld Waterfront heeft een discussie met de deelnemers plaatsgevonden over het effectief inzetten van maatregelen in crisistijd. Hierna volgde een rondleiding door het gebied waarbij we de middag hebben afgesloten met een feestelijke borrel op het gerealiseerde strandeiland. We kijken terug op een geslaagde middag en zien u volgend jaar graag terug op de volgende bijeenkomst!

Ir. Hendrik Abbing MUAD (secretaris) VvG regio Gelderland