Het Watertorenberaad lanceert Essay Nota Grondbeleid Nieuwe Stijl

06-04-2014

Het gemeentelijk grondbeleid is sterk onderhevig aan de veranderingen in de wereld van ruimtelijke ontwikkeling. We kennen in feite p, f, q en t niet zomaar meer, oftewel prijs, functies, volume en tijd. Daar waar onzekerheid troef is, is het aan ons daarmee te leren omgaan. Het Watertorenberaad verkent hoe het grondbeleid -en in het bijzonder een Nota Grondbeleid, op deze nieuwe situatie kan worden afgestemd. Met de markt en maatschappij aan zet is situationeel grondbeleid geboden: actief-faciliterend. Want loslaten is wat anders dan laten vallen. Grondbeleid nieuwe stijl betekent overigens niet het einde van actief grondbeleid. Daar waar noodzakelijk, mogelijk en verantwoord blijft actief grondbeleid natuurlijk een prima instrument voor gemeenten.

Een Nota Grondbeleid heeft waarde als deze fungeert als een handelingsleidraad met spelregels over hoe om te gaan met de onzekerheid. Hoe kiest een gemeente haar rol, welke instrumenten heeft zij dan voorhanden? Wat vraagt dit van College, Raad en ambtenaren? En hoe kan de markt haar rol pakken? In het financiële- en juridische instrumentarium is vaak meer mogelijk dan gedacht, dat blijkt telkens weer. In hoe je creatief met elkaar kan samenwerken ook. Het gaat om het durven maken van flexibelere afspraken. Het sturen op hoofdlijnen, bieden van experimenteerruimte en het werken met bandbreedtes. Het gaat om beleid dat kan meebewegen met de markt, maar tegelijkertijd investerende partijen ook structuur biedt.

Dit Essay is door het Watertorenberaad geschreven op initiatief van de gemeente Zwolle en met medewerking van het Rijk (Ministerie van BZK), VNG, Vereniging van Grondbedrijven (VvG) en bovenal van vele gemeenten en marktpartijen door het land.