Handleiding Exploitatieplan en uitnodiging bijeenkomsten Actualiteiten Grondexploitatiewet 2011

20-01-2011

Vandaag is per post de Handleiding Exploitatieplan 2010 verzonden naar alle VvG-leden. U ontvangt deze handleiding namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de VvG en VNG.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008 zijn enkele tientallen exploitatieplannen vastgesteld. Het exploitatieplan neemt binnen de publiekrechtelijke grondexploitatie een centrale positie in. Deze eerste exploitatieplannen verschillen onderling sterk in opzet, inhoud, systematiek en mate van uitwerking. Vanuit de praktijk bestaat er wat betreft het exploitatieplan als nieuw planfiguur een grote vraag naar informatie van allerlei aard, naar goede voorbeelden en naar een uitleg van de mogelijkheden en verplichtingen binnen de concrete locatie die de gemeente ter handen heeft genomen of wil nemen. Om de praktijk ten behoeve te zijn hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de VNG en de VvG het initiatief genomen om de bijgevoegde Handleiding Exploitatieplan 2010 samen te stellen.

In deze handleiding komen de verschillende facetten van het exploitatieplan aan bod, zowel wat betreft het te volgen proces en de mogelijke inhoud van het plan, alsook wat betreft de strategische afwegingen die ten grondslag liggen aan het exploitatieplan. Daarnaast is ook de structuur van een exploitatieplan nader uitgewerkt, zoals dat ons inziens kan worden samengesteld uit de lezing van de wet.

Deze handleiding sluit aan bij de Handreiking Grondexploitatiewet, zoals deze voorjaar 2008 is samengesteld door (het voormalige ministerie van) VROM, VNG en VvG. Van deze handreiking is in december 2010 inmiddels de tweede, herziene druk verschenen.

De publicatie van de Handleiding Exploitatieplan 2010 vormt tevens de aanleiding om in de maanden maart en april 2011 vier bijeenkomsten Actualiteiten Grondexploitatiewet 2011 te organiseren. Tijdens de bijeenkomsten worden de deelnemers op de hoogte gebracht van de actualiteiten op het gebied van wet- en regelgeving en jurisprudentie. Bovendien wordt nader ingegaan op de Handleiding Exploitatieplan en spreken de gemeenten Roosendaal en Deventer over hun ervaringen met de Grondexploitatiewet. De deelnemers krijgen hierbij volop de gelegenheid hun vragen en kwesties voor te leggen aan de gespreksleiders en de mede-deelnemers.

De bijeenkomsten zijn exclusief bestemd voor gemeenten: portefeuillehouders grondbeleid en ruimtelijke ordening, planeconomen en juridische medewerkers, projectleiders en managers locatie- en gebiedsontwikkeling en medewerkers ruimtelijke ordening. Wij hopen u in grote getale te mogen ontvangen.

Moge deze nieuwe handleiding en de bijeenkomsten verder bijdragen aan een goede werking en toepassing van de Grondexploitatiewet in uw gemeentelijke praktijk.