Benchmark grondbedrijfstaken

17-09-2014

Als gemeente weet u wèlk beleid uw grondbedrijf uitvoert. Maar is dat beleid ook voldoende actueel, welke opties zijn er en welke keuzes hebben andere gemeenten daarbij gemaakt? Hoe gaat u om met de gevolgen van de recessie? En wat is de toekomstige organisatieontwikkeling van het grondbedrijf? 
U weet vast ook in hoofdlijnen hòe uw grondbedrijf dat beleid uitvoert. Weet u echter ook welke resultaten het grondbedrijf boekt ten opzichte van andere gemeentelijke grondbedrijven? Om inzicht te krijgen in de prestaties van uw grondbedrijf, start een nieuwe ronde van de benchmark grondbedrijfstaken.
De benchmark geeft u de feiten, laat u zien hoe andere grondbedrijven presteren, geeft de analyses en achtergronden van de gegevens en daagt u uit na te denken over welke verbeteringen u wenselijk vindt. Uw collega’s inspireren u daarbij met hùn ervaringen.

De benchmark grondbedrijfstaken is een gezamenlijk product van Royal HaskoningDHV en BMC, ondersteund door de Vereniging van Grondbedrijven (VvG). De benchmark is in 2006 gestart en ontwikkeld in samenwerking met 31 gemeenten. Ook in 2008, 2011 en 2013 is de benchmark uitgevoerd.

Welke vragen krijgt u beantwoord?
• Hoe functioneert uw grondbedrijf ten opzichte van andere gemeenten?
• Is uw grondbeleid voldoende toegespitst op uw (ruimtelijke) opgave?
• Is uw risicomanagement goed georganiseerd?
• Zijn de kosten en baten van uw grondbedrijf in balans?
• Wat zijn de gevolgen van de recessie, onder andere voor de toekomstige (organisatie)ontwikkeling van het grondbedrijf en wat kunt u daarbij van andere gemeenten leren?
Deze vragen zijn slechts een kleine greep uit de onderwerpen waarover u duidelijkheid krijgt. De resultaten worden gedestilleerd uit de antwoorden die u geeft op een uitvoerige vragenlijst.

Vergelijken, verbeteren en verantwoorden
Door deel te nemen aan de benchmark grondbedrijfstaken spiegelt u de resultaten van uw grondbeleid aan die van andere gemeenten. Goede voorbeelden uit de praktijk krijgen veel aandacht. Samen met collega’s uit andere gemeenten analyseert u de verschillen. Vaak komen die verschillen voort uit beleidskeuzen. Misschien brengt de benchmark u dan tot bijstelling van uw beleid of doelstellingen. De verschillen kunnen ook voortkomen uit de werkwijze, organisatie of klantenbenadering van het grondbedrijf. Ook dan kan de vergelijking u redenen tot reflectie of bijstelling geven.
De benchmark grondbedrijfstaken geeft u tevens de informatie waarmee u direct verantwoording kunt afleggen aan uw gemeenteraad, inwoners en bedrijven van uw gemeente.

Drie prestatievelden
De benchmark wordt geanalyseerd op drie prestatievelden.

Op elk prestatieveld krijgt u een helder inzicht in uw prestatieniveau. Bovendien verrijkt de benchmark uw inzicht, omdat u hoort hoe anderen reageren op uw aanpak en resultaten. Met hen bespreekt u alle uitkomsten in de kringbijeenkomsten.

Onder leiding van deskundigen van Royal HaskoningDHV en BMC analyseert u waarom u bepaalde prestatieniveaus realiseert.
De benchmark draait om uw antwoorden op de vragenlijst, de rapportage van uw antwoorden en de kringbijeenkomsten met collega’s van andere gemeenten. Tot slot krijgt u de vergelijkende rapportage van alle deelnemers aan de benchmark, direct bruikbaar als managementrapportage.

De benchmark grondbedrijfstaken 2014 gaat in het voorjaar van 2015 van start. Eind 2015 ontvangt u de managementrapportage. U kunt de resultaten van de benchmark dus gebruiken als input voor uw bedrijfsvoering en begroting voor

De gang van zaken
Inzicht in de prestaties van uw grondbedrijf vormt de kern van de benchmark. De deskundigen van Royal HaskoningDHV en BMC helpen met de analyse van de achtergronden enoorzaken van de prestaties. U èn de andere deelnemers delen kennis en ervaringen met elkaar.

De vragenlijst
Via het internet beantwoordt u de vragen, in de volgorde en op de momenten dat het u uitkomt. De antwoorden verzamelt u uit uw eigen gegevens over beleid, organisatie, financiële prestaties, risicomanagement en transparantie. De vragenlijst wordt opgesteld door BMC en Royal HaskoningDHV en ter goedkeuring aan de deelnemers voorgelegd.

Vier kringbijeenkomsten
De bijeenkomsten van benchmarkdeelnemers worden georganiseerd in ‘kringen’ van vergelijkbare gemeenten. Om de vergelijking zo effectief mogelijk te maken wordt de indeling van deze kringen vooraf met de deelnemers afgestemd. De bijeenkomsten vinden plaats in Amersfoort. Onder leiding van de deskundigen van Royal HaskoningDHV en BMC bespreekt u de verschillen en de verhalen achter de cijfers. De ‘best practices’ worden er toegelicht. Daarnaast hebben de kringbijeenkomsten als doel kennis en ervaringen uitwisselen over actuele onderwerpen. De kringbijeenkomsten zijn inspirerend, informeel en verlopen in een ontspannen sfeer.

Managementrapportage

De eindrapportage geeft bondige en samenvattende gegevens en is geschikt als managementrapportage. De gegevens betreffen alle deelnemers aan de benchmark uit het hele land. Het verschijnen van de managementrapportage is afgestemd op directe verwerking in de planning van de bedrijfsvoering van dat jaar.

Deelname
De deelname aan de benchmark grondbedrijfstaken vergt een tijdsbesteding voor u van maximaal 5 dagen:
• circa één dag voor het invullen van de vragenlijst via het internet. Dit tijdsbeslag is uiteraard afhankelijk van de toegankelijkheid van de gegevens in uw eigen organisatie.
• vier kringbijeenkomsten. De vier bijeenkomsten kunnen door dezelfde of door verschillende medewerkers worden bijgewoond. De kringbijeenkomsten vinden plaats in Amersfoort.
De kosten van deelname aan de benchmark grondbedrijfstaken bedragen € 4.950,- (excl. BTW).
Gemeenten die deelnemen aan de benchmark grondbedrijfstaken verplichten zich om de juiste gegevens tijdig aan te leveren. Het buiten de eigen organisatie brengen of gebruiken van de rapportages en/of bijlagen is alleen toegestaan na toestemming van Royal HaskoningDHV, BMC en alle deelnemers. Royal HaskoningDHV en BMC zullen individuele gegevens niet zonder toestemming openbaar maken.

Wilt u meer informatie over de benchmark grondbedrijfstaken? Lees dan hier de brochure of neem contact op met Royal HaskoningDHV, Theo Ram, tel. 06 50213463 (email: theo.ram@rhdhv.com) of met BMC, Tammy Lie, tel. 06 – 10 96 85 23 (tammylie@bmc.nl).