Webinars

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft onderstaand online college van Peter Boelhouwer georganiseerd:

Webinar MRA over de effecten van de coronacrisis op de woningmarkt -  woensdag 12 mei a.s. van 16.30 - 17.30 uur.

Klik hier om het webinar terug te kijken.

 

Het kadaster heeft de volgende webinars aangeboden:

Webinar toekomstbestendige centrumgebieden - donderdag 14 mei van 9.30 tot 10.00 uur

Webinar invloed coronacrisis op de woningmarkt - maandag 18 mei van 14.00 tot 15.00 uur

Eén van deze webinars nakijken? Dat kan via deze link.

 

Onze voorzitter Annius Hoornstra was één van de sprekers tijdens het webinar over de toekomst van de stad na covid-19 dat door Platform 31 en Buck Consultants International georganiseerd is:

Webinar De toekomst van de stad na covid-19 - op woensdag 20 mei van 9.00 tot 10.00 uur

U kunt dit webinar terugkijken via deze link (het webinar begint vanaf 52.40).

 

Platform 31 organiseerde een online lezing van rijksadviseur Daan Zandbelt

Guiding Principles Metro Mix, over functiemenging in transformatiegebieden - maandag 25 mei 2020 van 14.00 - 15.30 uur

Klik hier indien u het advies Guiding Principles voor een metropolitane mix doorlezen.

 

Emiel Reiding presenteerde het volgende webinar:

Webinar aanscherping van de Nationale Omgevingsvisie - op dinsdag 26 mei 2020 van 10.30 tot 12.00 uur 

Meer informatie vindt u op deze pagina

 

De VNG organiseerde een webinar over de mogelijkheden die gemeenten, waterschappen en provincies hebben om via decentrale regelgeving te “sturen” op klimaatadaptief bouwen en inrichten:

Webinar Decentrale Regelgeving Klimaatadaptief Bouwen en Inrichten - donderdag 28 mei 2020 van 13.00 - 14.00 uur.

Via deze link kunt u dit webinar terugzien.

 

Verder houdt de VNG wekelijkse dialogen over de gevolgen van corona voor gemeenten. In de vorm van een webinar wordt u door verschillende experts op de hoogte gebracht van de actualiteit. U kunt in gesprek gaan met gemeentelijke medewerkers en bestuurders over de gevolgen en de handelingsperspectieven voor gemeenten. Klik hier voor meer informatie.

Wilt u een dialoog terugkijken?

Dialoog van 4 juni 2020 (gevolgen voor kwetsbare groepen in onze samenleving en handelingsperspectieven voor gemeenten

Dialoog van 11 juni 2020 (economische gevolgen van de coronacrisis)

Dialoog van 18 juni 2020 (scenarioplanning)

Dialoog van 25 juni 2020 (gemeentefinanciën en de gespreksagenda transitiefase coronacrisis)

 

TU Delft organiseerde een SPS seminar met David Evers:

Sustainable Urbanisation and Land-use - dinsdag 2 juni 2020 van 12.30 - 13.30 uur.

U kunt het seminar en de slides hier terugzien en lezen.

 

Platform 31 heeft op 3 juni 2020 een online themasessie georganiseerd:

Financiering bij stedelijke transformaties - op woensdag 3 juni 2020 van 10.00 tot 12.00 uur.

In opdracht van het programma Stedelijke Transformatie schreef de TU Delft het essay Financiering van gebiedstransformatie. Dit essay kunt u hier nalezen en de hoogtepunten van het webinar zijn hier terug te zien.

 

Hoe kan data ingezet worden bij maatschappelijk vraagstukken? Platform 31 organiseert hier een webinar over:

Samen naar een slimme stad - woensdag 10 juni 2020 van 15.00 - 17.00 uur.

U kunt hier de beelden van de plenaire sessie terugkijken en meer meer informatie vinden.

 

Hoe kunnen de grote transities waar wij als maatschappij voor staan, meehelpen aantrekkelijke en toekomstbestendige stedelijke milieus te creëren? Stedelijke Transformatie organiseert een webinar over de lessons learned. 

Stad van de toekomst - woensdag 17 juni 2020 van 14.00 - 15.30 uur.

 

Platform 31 organiseert een online bijeenkomst om u uw kennis te vergroten over de kansen die de Omgevingswet biedt om de energietransitie te versnellen. 

Energietransitie versnellen met de Omgevingswet - dinsdag 23 juni 2020 van 13.30 - 16.00 uur.

 

Bezig uw maatschappelijk vastgoed te verduurzamen? De VNG organiseerde een webinar dat onder andere ingaat op de mogelijkheden van de Sectorale Routekaart Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed en op welke manier dit vertaald kan worden naar een gemeentelijk routekaart. Na een toelichting van de routekaart vertellen gemeenten over hun ervaringen en krijgt u praktische handvatten om zelf de eerste stap te kunnen zetten in het realiseren van de ambitie van 95% CO2-reductie in 2050.

Route naar energieneutraal gemeentelijk maatschappelijk vastgoed - dinsdag 23 juni 2020 van 14.00 tot 15.30 uur.

Klik hier om het webinar terug te zien.

 

Nederland staat voor een aantal grote transitieopgaven zoals de woningbouwopgave, klimaatadaptatie, energietransitie en een circulaire economie. Bestaande gebieden en gebouwen spelen in deze opgaven een cruciale rol. In de online talkshow die NRP organiseert komt onder meer aan de orde hoe we ervoor zorgen dat het bestaande de startmotor wordt voor de transitie en een sleutelrol gaat vervullen in de opgaven van de nieuwe tijd.

Verbeter de wereld, begin bij het bestaande - donderdag 25 juni 2020 van 16.30 - 17.45 uur.

Talkshow gemist? Klik hier om de talkshow terug te zien.

 

Meer weten over de aanvraagprocedure van de investeringsimpuls SPV (een subsidieregeling van het Rijk waarmee vervoerregio’s, gemeenten, waterschappen en provincies 50 procent cofinanciering kunnen ontvangen voor het verkeersveiliger maken van hun weginfrastructuur)? Klik hier voor meer informatie of aanmelding.

Investeringsimpuls SPV, de aanvraagprocedure - maandag 29 juni 2020 van 15.30 - 16.30 uur.

 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) organiseerde twee interactieve webinars over stikstof, en waarbij de achtergrond en actualiteit van de stikstof-aanpak, natuurmaatregelen en landbouwmaatregelen aan de orde kwamen. 

Webinar stikstof en landbouw - woensdag 1 juli 2020 13:00 – 14.00 uur.

Webinar stikstof en natuurherstel - donderdag 2 juli 2020 13:00 – 14.00 uur.

 

De Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft organiseerde een vrij toegankelijk webinar over het gebruik van regionale investeringsfondsen. 

Webinar Regionale investeringsfondsen en gebiedsontwikkeling - vrijdag 3 juli 2020 10.00 - 12.00 uur.

 

Samenwerking tussen corporaties en ontwikkelaars biedt een kans om sociale huur toe te voegen. Platform 31 organiseerde een webinar waarin onder meer de vraag aan de orde kwam hoe corporaties en ontwikkelaar de krachten kunnen bundelen bij het realiseren van meer sociale woningbouw. 

Meer sociale woningbouw door samenwerking corporaties en ontwikkelaars - woensdag 8 juli 2020 10.30 - 12.00 uur

 

In de serious game Transform leert u vanuit verschillende rollen onderhandelen, samen tot heldere afspraken en tot een goede samenwerking te komen bij binnenstedelijke gebiedstransformaties. Welke inzichten levert dat op? Klik hier voor meer informatie.

Samenwerken bij binnenstedelijke gebiedstransformaties - dinsdag 15 september 2020 14.00 - 16.30 uur.

 

In het webinar over het stikstofregistratiesysteem wordt onder meer een toelichting gegeven op het proces en de werking van het systeem en over wat kan binnen de huidige regelgeving.

Webinar over stikstofregistratiesysteem en andere ontwikkelingen - dinsdag 25 augustus 2020 14.30 - 15.30 uur

 

De Leerstoel Gebiedsontwikkeling organiseert de sLIM masterclass over nieuwe concepten en financierings- en eigendomsvormen in het wonen:

Masterclass over nieuwe concepten en financierings- en eigendomsvormen in het wonen - donderdag 24 september 2020 van 13.00 - 18.00 uur.

U kunt via deze link meer informatie vinden.

 

Webinars met als onderwerp de Omgevingswet die gegeven worden of gegeven zijn kunt u hier vinden.