Cursus privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed en verjaring

09-08-2022

Wilt u meer inzicht krijgen in de hoofdlijnen en de actualiteiten van de diverse privaatrechtelijke aspecten rondom onroerend goed en verjaring? Op 22 september 2022 organiseert de provincie Zeeland een cursus privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed en verjaring voor (beleids)medewerkers en alle (juridische) medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij grondzaken en vastgoed. Enige juridische voorkennis is een pré.

Tijdens de cursus wordt door de sprekers de theorie toegelicht en praktijkcasussen behandeld. Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de belangrijkste regels en actualiteiten rondom deze twee hoofdonderwerpen.

De cursus bestaat uit twee onderdelen: in het eerste deel worden diverse privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed behandeld. De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde:

 • het binden van verplichtingen aan registergoederen
 • depot bij de notaris
 • proces-verbaal van verbetering
 • toestemming grondeigenaar bij verkoop erfpacht
 • de monddoodclausule
 • aansprakelijkheid van de adviseur bij mogelijke grondspeculatie.

In het tweede deel wordt stilgestaan bij de actualiteiten rondom verjaring. Daarbij komen onder meer de volgende vragen aan de orde:

 • welke eisen worden gesteld aan het bezit van overheidsgrond binnen en buiten de bebouwde kom?
 • onder welke voorwaarden is de bezitter te goeder trouw en is de verjaringstermijn maar tien jaar? 
 • in welke gevallen kan de voormalige eigenaar schadevergoeding eisen? In welke gevallen kan hij met succes terugoverdracht eisen?
 • welke eisen worden gesteld aan de verkrijging van een erfdienstbaarheid door verjaring?
 • wat ligt naar aanleiding van het onderzoeksproject ‘landjepik’ in het verschiet voor verjaringsland?

Programma

 9.30 - 10.00 uur: Inloop

10.00 - 13.00 uur: Cursus Privaatrechtelijke aspecten

13.00 - 14.00 uur: Lunch               

14.00 - 16.00 uur: Cursus Verjaring         

16.00 - 17.00 uur: Afsluiting en netwerkborrel                      

Locatie: De Goese Golf, Krukweg 31 4465 BH in Goes

 

Sprekers:

prof. mr. J.W.A. Rheinfeld

Hij is als adviseur en docent gespecialiseerd in de registergoedpraktijk en specifiek in het agrarisch recht. Recent is Jeroen benoemd tot bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2004 publiceert hij regelmatig in (agro-)juridische vakbladen en geeft hij cursussen op een breed civiel, fiscaal en notarieel vlak.

mr. A.H. van Huffelen

Hij is gespecialiseerd in commercieel onroerend goed. Hij publiceert regelmatig over civiel- en fiscaalrechtelijke onderwerpen op vastgoedgebied en verzorgt geregeld lezingen en cursussen. In 2019  ontving hij de Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht.

prof. mr. B. Hoops

Hij is als adjunct-hoogleraar Privaatrecht en duurzaamheid verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en als Marie Curie Fellow aan de Universiteit van Turijn. Hij voert voor gemeenten, provincies en waterschappen het onderzoeksproject ‘landjepik’ uit dat draait om de bescherming van overheidsgrond voor verjaring. Daarnaast doet hij onderzoek voor het Kadaster naar de verplichte inschrijving van verjaringsverkrijgingen.