Kamerbrief met reactie over Didam-arrest en motie-Bontenbal c.s.

20-12-2023

Minister De Jonge heeft op 19 december 2023 de Tweede Kamer een reactie gestuurd op het Didam-arrest en op de motie van de Kamerleden Bontenbal en Stoffer.

In deze motie wordt de regering verzocht een onderzoek te starten naar de wettelijke mogelijkheden om gemeenten meer ruimte te geven om grond en vastgoed uit te geven bij plannen waarmee maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd. En waarbij 1-op-1-contracten aangegaan kunnen worden met lokale niet-commerciële partijen.

De Minister geeft in deze brief aan de uitkomsten van het cassatieberoep en prejudiciële vragen af te wachten alvorens te beoordelen of wetgeving noodzakelijk is.  

In de brief wordt benadrukt dat het Didam-arrest gemeenten niet belet plannen te selecteren met maatschappelijke meerwaarde. Gemeenten hebben beleidsruimte bij het opstellen van selectiecriteria en kunnen een één-op-één selectie toepassen als er op voorhand reeds vaststaat dat er slechts één serieuze gegadigde is. Zijn er meerdere serieuze gegadigden dan is een openbare selectieprocedure het uitgangspunt. 

Tot slot wordt opgemerkt dat gemeenten er goed aan doen om voor bijvoorbeeld verkoop, erfpacht en verhuur de wijze van selecteren, vast te leggen in beleid. In het beleid kan de selectieprocedure voor verkoop, verhuur of uitgifte in erfpacht worden beschreven, worden aangegeven welke proceduretermijnen worden gehanteerd, de (web)locatie van publicatie worden aangewezen en de mogelijke criteria die bij de selectie worden gehanteerd. Verschillende gemeenten hebben inmiddels hun beleid aangepast. Een aantal voorbeelden is te vinden op onze website.