Nationale Woon- en Bouwagenda: meer regie op Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

15-02-2022

Minister Hugo de Jonge presenteert de komende periode de Nationale Woon- en Bouwagenda om meer regie te nemen in de volkshuisvestelijke opgave en de inrichting van Nederland. In deze Nationale Woon- en Bouwagenda staan zes onderliggende programma’s waarin woningbouw, de huisvesting van aandachtsgroepen en ouderen, leefbaarheid en verduurzaming nader worden uitgewerkt. 

Op deze manier wordt directer ingezet op concrete doelen, monitoring en sturing en kan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goede afspraken maken met betrokken partijen. In de kamerbrief van 14 februari 2022 kunt u meer lezen over de Nationale Woon- en Bouwagenda en de acht programma’s op volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Hierin wordt ook ingegaan op overkoepelende thema’s zoals wetgeving, de rol van corporaties in relatie tot de afschaffing van de verhuurdersheffing, de inzet van rijksvastgoed en de capaciteit in de bouwsector.