Nieuwe datum voor inwerkingtreding Omgevingswet: 1 juli 2022

27-05-2021

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt verplaatst naar 1 juli 2022 zodat het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte krijgen om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden.