Het capaciteitsvraagstuk en opdrachtgeverschap

19-04-2022

De woningnood in Nederland is groot. De ambitie van het kabinet is om 100.000 woningen per jaar te bouwen, waarvan een groot deel binnenstedelijk. Binnenstedelijke transformaties zijn complex in vele opzichten en vragen specifieke kennis en kunde. Professionals die ideeën uitvoerbaar maken – projectmanagers, ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, maar ook bouwers en aannemers – zijn op dit moment schaars. Hoe ga je om met het capaciteitsvraagstuk bij stedelijke transformatieprojecten? Daarover organiseert het programma Stedelijke Transformatie op 19 april 2022 een tweede online themasessie.

Op 19 april nemen we het capaciteitsvraagstuk onder de loep samen met prof. Marleen Hermans (hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft en Managing Partner Fysiek Domein bij BMC). Hermans pleit voor slimme samenwerking tussen markt en overheid – en ook tussen overheden in regioverband – om de uitvoeringskracht in de gebiedsontwikkeling op peil te houden. Behoud van uitvoeringskracht (architecten, bouwbedrijven, ingenieursbureaus) is essentieel in alle fasen van gebiedsontwikkeling (ontwerp, realisatie en beheer).

Waar de pijn wordt gevoeld in concrete projecten, ziet Hermans oplossingen in een meer programmatische capaciteitsplanning en doordacht (in plaats van ad hoc) opdrachtgeverschap. Niet alleen in gebiedsontwikkeling, maar in vele sectoren, waaronder de bouw, ziet zij hoopvolle trends als regionalisering, alliantievorming, conceptontwikkeling, programmacontractering en raamovereenkomsten. Er zijn veel inspirerende voorbeelden, in allerlei domeinen. In deze online themasessie maken we de vertaalslag naar transformatieprojecten.

De sessie heeft de opzet van een drieluik, met telkens de mogelijkheid om tussendoor met collega’s over de eigen casuïstiek van gedachten te wisselen. Bij elk van de drie invalshoeken betrekt Hermans voorbeelden binnen en buiten onze sector.

1. publiek opdrachtgeverschap en nieuwe vormen van publiek private samenwerking;
2. de capaciteit aan opdrachtgevende kant & publiek – publieke samenwerking;
3. schaarste aan marktzijde (opdrachtnemende zijde) als uitdaging bij het opdrachtgeven.