Regiodag Gemeentefinanciƫn 2022: Utrecht

23-05-2022

Tijdens de jaarlijkse Regiodagen Gemeentefinanciën gaan overheden en het Rijk met elkaar in gesprek over belangrijke ontwikkelingen binnen gemeentefinanciën. Deze dagen zijn bestemd voor hoofden, financieel-/beleidsmedewerkers en specialisten, om te informeren maar óók om te inventariseren wat er zoal leeft en speelt bij overheden.

Het thema van de Regiodagen Gemeentefinanciën 2022 is “Gemeenten in hun Kracht”.
Deze dagen staan in het teken van het versterken van gemeenten. Gemeenten moeten in staat zijn om hun taken naar behoren uit te voeren, dat is het uitgangspunt van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Belangrijk hierbij is dat dat Rijk, gemeenten en medeoverheden met elkaar kaders, randvoorwaarden en instrumentarium creëren voor interbestuurlijk samenwerken. Zodat samen met meer slagkracht aan de opgaven uit het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ kan worden gewerkt.

Er zal tijdens deze regiodagen ook een workshop gehouden worden met als onderwerp Grondbeleid en de Omgevingswet: bent u er klaar voor? Begin volgend jaar treedt de Omgevingswet dan toch in werking. Dat heeft ook gevolgen voor financiële verslaglegging van gemeenten. De afdeling Grondexploitatie van de Wet ruimtelijke ordening is overgezet naar het hoofdstuk kostenverhaal van de Omgevingswet. Het exploitatieplan verdwijnt, er wordt een nieuwe regeling voor kostenverhaal bij organische plannen geïntroduceerd, de kostensoortenlijst is aangepast en onder de Omgevingswet kunnen ontwikkelaars gemeenten verplichten om financiële bijdragen aan ontwikkelingen te betalen. Dit najaar zal een nieuwe versie van de Notitie Grondbeleid van de Commissie BBV verschijnen. In deze workshop lichten we vast een tipje van de sluier op. Er zijn vooral wijzigingen aangebracht in het hoofdstuk over faciliterend grondbeleid, maar ook voor gemeentelijke grondexploitaties zullen enkele zaken veranderen.