Samenwerken bij bouw sociale huurwoningen in binnenstedelijke gebieden

13-12-2022

De woningbouwopgave in Nederland is groot, ook in de sociale huursector. Woningcorporaties zijn een belangrijke partner bij de bouw van 250.000 nieuwe sociale huurwoningen tot en met 2030. Om deze opgave ook binnenstedelijk te realiseren moeten corporaties hun krachten bundelen met gemeenten en ontwikkelaars. Het webinar van 13 december 2022 staat in het teken van deze samenwerking. Hoe kunnen we de samenwerking bij de bouw van sociale huurwoningen in binnenstedelijke gebieden vormgeven en verbeteren? Meld u snel aan!

Wat kunt u verwachten?

Woningcorporaties zijn echte kenners van de stad en hebben baat bij voldoende sociale huurwoningen. Hun expertise kan een enorme bijdrage zijn in elke fase van gebiedsontwikkeling (lees meer in de factsheet De kracht van woningcorporaties bij gebiedsontwikkeling. In de binnenstedelijke woningbouwopgave blijken corporaties vooralsnog terughoudend in het bouwen. Hoe brengen we versnelling aan in de bouw van sociale huurwoningen?

Op 13 december brengt Platform 31 vertegenwoordigers van corporaties, gemeente en ontwikkelaars samen in een webinar. Zij delen ervaringen en best practices bij de bouw van sociale huurwoningen. Zij besteden aandacht aan de complexiteit van binnenstedelijke transformatie en de mogelijkheden tot versnelling door (nieuwe) samenwerkingsvormen. Wat zijn de succesfactoren en waar is frictie te verwachten?

Programma

Lara Brand (programmasecretaris Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties) schetst de context van de Nationale Prestatieafspraken. Ze gaat in op de bereikte resultaten van de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties bij de versnelling van de bouw van sociale huurwoningen.
Paul van Moorsel (projectontwikkelaar Ymere), Frank van Breukelen (ontwikkelingsmanager Amvest) en Isja Venekamp (projectleider Overhoeks, gemeente Amsterdam) vertellen over hun samenwerking bij de realisatie van circa 600 sociale huurwoningen in Overhoeks Amsterdam. Deze gebiedsontwikkeling is te verdelen in ‘de Campus’ en ‘de Strip’. In de Campus werken Amvest en Ymere vanaf 2015 succesvol samen. Beide partijen ontwikkelen zelfstandig aparte plots. Door een gezamenlijk opgesteld stedenbouwkundig plan, een kwaliteitsteam en maandelijks overleg wordt de samenwerking vormgegeven. Hierdoor ontstaat een eenduidige kwaliteit en uitstraling van de gebouwen. Voor de ontwikkeling van de Strip schreef de gemeente Amsterdam per plot een tender uit. Ymere was hierbij vanaf de start betrokken. In de nieuw te bouwen Brinktoren zal Ymere 113 van de 400 woningen afnemen van de ontwikkelaar tegen een vooraf bepaalde prijs.
Martine van der Griendt (ontwikkelingsmanager BPD Gebiedsontwikkeling) reflecteert vanuit haar ervaring met het ‘stadshuwelijk’ op de voordelen van langjarige strategische samenwerking tussen corporaties en ontwikkelaars. Denk hierbij aan extra kennis, ervaring, menskracht, nieuwe inzichten en investeringsmogelijkheden. Maatwerk per casus is daarbij wel nodig; wat zet frictie op de samenwerking en wat zijn succesfactoren?

Voor wie?

Dit webinar is interessant voor gemeenten, provincies, corporaties, marktpartijen, kennisinstellingen en andere partijen die werken aan binnenstedelijke transformatieprojecten.